Statut Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98

 im. Henryka Sienkiewicza

   

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw

 

 

 Rozdział 1

Nazwa i typ szkoły

§ 1

1.    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, zwana dalej „szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.

2.    Szkoła ma siedzibę w Krakowie, os. Na Stoku 52.

3.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Kraków. Rada Miasta Krakowa i Urząd Miasta Krakowa mają siedzibę w Krakowie, przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.

5.    Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6.    Do Szkoły włączone zostało z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 74 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, zwane dalej „Gimnazjum”. Zasady funkcjonowania Gimnazjum określają zapisy § 63 statutu.

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)     dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie;

2)     nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie;

3)     radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie;

4)     rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5)     radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie;

6)     uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły Podstawowej Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie;

7)     samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie;

8)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków;

9)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;

10) ustawie O systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

11) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 3

1.    Szkoła w szczególności realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz innych ustaw, w szczególności zadań wskazanych w tych przepisach i odnoszących się do kształcenia, wychowania i opieki.

2.    Kształcenie w szkole trwa osiem lat składa się z:

1)     I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna;

2)     II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV – VIII.

3.    Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

4.    Kształcenie ogólne w szkole ma na celu:

1)     wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)     wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3)     formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)     rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)     rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)     ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)     rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)     wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)     wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

5.    Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.

6.    Celami edukacji w klasach IV - VIII są:

1)     wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

2)     rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów;

3)     kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;

4)     zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

7.    Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV - VIII są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§ 4

1.      Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

2.      Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

3.      Do zadań szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2)     zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

3)     wspieranie:

a)      aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b)      wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;

4)     wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)     planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;

6)     zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;

7)     organizacja zajęć:

a)      dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),

b)      umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,

c)      wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,

d)     wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,

e)      umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

f)       wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,

g)      wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,

h)      umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;

8)     organizacja przestrzeni edukacyjnej:

a)      ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,

b)      umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,

c)      stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;

9)     współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

4.      Do zadań szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:

1)   rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

2)   kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;

3)   kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

4)   wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych;

5)   zapewnienie warunków do kształcenia wiedzy i umiejętności wynikających z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania;

6)   stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;

7)   kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;

8)   rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;

9)   wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

10)    przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

11)    ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia, na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;

12)    podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

5.      Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w ustawie Prawo oświatowe.

6.      Zadania szkoły, o których mowa w ust. 3 są realizowane poprzez:

1)     właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;

2)     zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przygotowaniem pedagogicznym;

3)     zatrudnianie w oddziałach integracyjnych nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne;

4)     organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem;

5)     respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;

6)     systematyczną współpracę z rodzicami;

7.      Zadania szkoły, o których mowa w ust. 4 są realizowane poprzez:

1)      poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęć z uczniami;

2)     wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

3)     upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych i Internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych;

8.    Przy realizacji zadań szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:

1)     uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli;

2)     za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć organizowanych przez szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;

3)     przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)     urządzenia i sprzęt, z którego korzystają uczniowie jest systematycznie kontrolowany;

9.    W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi szkoła zapewnia:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

3)     inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,  oraz wynikające z organizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

10.  Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:

1)     wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;

2)     ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;

3)     realizowanie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, aktywnej turystyki;

4)     przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia;

5)     realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

§ 5

1.      Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dotyczy w szczególności sytuacji wynikających z:

1)   niepełnosprawności;

2)   niedostosowania społecznego;

3)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   zaburzeń zachowania lub emocji;

5)   szczególnych uzdolnień;

6)   specyficznych trudności w uczeniu się;

7)   deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)   choroby przewlekłej;

9)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    niepowodzeń edukacyjnych;

11)    zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

12)    trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

5.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny i doradca zawodowy.

7.      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 15;

7)      porad i konsultacji;

8)      warsztatów;

9)      indywidualnego nauczania i wychowania dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych;

8.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9.      Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     organizowanie wspomagania szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)     ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

3)     informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

10.  Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

11.  Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2)     określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)     rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)     podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)     współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych zmian;

6)     prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a)      trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

b)     szczególnych uzdolnień;

7)     w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę.

12.  Do zadań wychowawcy, o którym mowa w §32, w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)    koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

2)    informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;

3)    we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;

4)    planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z innymi osobami lub organizacjami pozarządowymi lub instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5)    prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

13.  Opieką specjalistów, w szczególności psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych, doradcy zawodowego, pedagogów szkolnych, objęci są uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

14.  Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) oraz dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i w miarę potrzeby modyfikują IPET.

15.  Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, w opracowaniu i modyfikacji programu oraz w dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.

16.  Zajęcia z uczniami prowadzone są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczycieli, logopedę, terapeutów pedagogicznych, psychologa, pedagogów specjalnych, doradcę zawodowego.

17.  Szkoła wyposażona jest w sale przystosowane do zajęć specjalistycznych, takich jak: zajęcia logopedyczne, zajęcia terapii biofeedback, zajęcia rewalidacyjne i inne.

18.  W szkole działa zespół terapeutyczny udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w skład którego wchodzą: psycholog, logopeda, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni i inni specjaliści.

19.  W przypadku, gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, Dyrektor za zgodą rodziców ucznia, może wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej, specjalistycznej diagnozy.

20.  Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

21.  Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1)     uczniów objętych kształceniem specjalnym;

2)     uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.

22.  Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

 

Rozdział 3

Organy szkoły

§ 6

Organami szkoły są:

1)     Dyrektor;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców;

4)     Samorząd Uczniowski.

§ 7

1.      Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.

2.      Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy Prawa oświatowego.

 

3.      Dyrektor w szczególności:

1)     kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7)     współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)     stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

9)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

4)     powierzania nauczycielom funkcji kierowniczych w szkole

5)     udzielania urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia, okolicznościowych;

6)     kierowania nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego;

7)     określania kryteriów pracy nauczycieli dla ustalenia ich oceny pracy;

8)     zapewnienie należytej opieki nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie;

9)     realizowanie zadań związanych z oceną pracy oraz awansem zawodowym nauczycieli;

10) kierowanie nauczycieli i innych pracowników na badania okresowe lub kontrolne;

11) przygotowanie dokumentacji dla ZUS pracowników ubiegających się o emeryturę lub rentę;

12) ustalenie stażu pracy pracowników i poziomu wykształcenia dla spraw płacowych;

13) przyznawanie i wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą;

5.      Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)     dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2)     realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)     tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

4)     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5)     zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6)     zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6.      Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

7.      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i  Samorządem Uczniowskim.

 

§ 8

1.      W szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

3.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.      Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły;

6)     podejmowanie decyzji w sprawie przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

7)     wybór przedstawiciela rady do komisji, której zadaniem jest rozpatrzenie odwołania nauczyciela od oceny pracy;

8)     uchwalanie regulaminu swojej działalności;

9)     uchwalanie statutu szkoły lub jego zmian

6.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu nauczania

2)     szkolny zestaw programów nauczania, podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

3)     kandydatów do powierzania im stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

4)     odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego;

5)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień;

6)     organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

7)     projekt planu finansowego szkoły;

8)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

9)     szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

10)  pracę dyrektora szkoły przed dokonaniem oceny jego pracy;

11)  wniosek dyrektora w sprawie wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz wzór tego stroju;

12)  wniosek nauczyciela lub specjalisty albo wniosek rodziców przedstawiony przez dyrektora szkoły o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia oddziału gimnazjalnego (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019)

13)  wniosek w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

14)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

15)  kandydatów zgłaszanych na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej instancji i członków odwoławczej komisji dyscyplinarnych;

16)  plan nadzoru pedagogicznego;

7.      Rada pedagogiczna ma uprawnienia do:

1)   delegowania dwóch przedstawicieli do komisji, której zadaniem jest wybór dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do komisji, której zadaniem jest rozpatrzenie odwołania nauczyciela od oceny pracy;

2)   wyrażania zgody lub wnioskowania o udział w zebraniu rady przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

3)   ustalania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

4)   wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego;

5)   wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz wzór tego stroju;

8.      Rada pedagogiczna wykonuje statutowe obowiązki Rady Szkoły

9.      Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor.

10.  Rada pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

11.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.

13.  Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 

§ 9

1.      W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.      Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły;

2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;

4)     opiniowanie szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

5)     opiniowanie wniosków innych organów szkoły dotyczących wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz wzór takiego stroju;

6)     opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;

7)     opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do planu nauczania;

8)     opiniowanie pracy nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego;

9)     propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

10) opiniowanie zgody wydanej przez Dyrektora na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

6.             Rada rodziców ma prawo do:

1)        wybierania dwóch przedstawicieli do komisji, której zadaniem jest wybór Dyrektora szkoły;

2)        wnioskowania wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim o nadanie imienia szkole;

3)        wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

4)        wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

7.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8.      Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

9.      Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności:

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców;

3)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

§ 10

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.      Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.

4.      Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

5.      Do kompetencji Samorządu należy:

1)     uchwalanie regulaminu swojej działalności;

2)     opiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;

3)     opiniowanie wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

4)     opiniowanie wzoru jednolitego stroju;

5)        wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

6)        opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

7)        opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły;

8)        wnioskowanie wraz z radą pedagogiczną i radą rodziców o nadanie imienia szkole.

6.    Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1)        przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;

2)        udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej;

3)        organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

4)        tworzenie i podtrzymywanie tradycji i obyczajów szkolnych, w tym związanych z postacią Patrona szkoły, organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych;

5)        wydawanie gazety szkolnej, prowadzenie kroniki, korzystanie z radiowęzła, przygotowywanie apeli itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;

6)        rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu - zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej;

7)        występowanie do wychowawców z poręczeniami za uczniów w celu wstrzymania im wymierzonej kary;

8)        dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i klasy;

9)        organizowanie pomocy uczniom napotykającym trudności w szkole.

10)    wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna;

11)    dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.

7.      Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa przepisy § 20 statutu.

 

§ 11

1.      W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów szkoły ustala się następujące możliwości spotkań:

1)   spotkanie przedstawicieli wszystkich organów szkoły - na wniosek co najmniej dwóch organów lub dyrektora szkoły;

2)   spotkanie przedstawicieli niektórych organów szkoły - w miarę bieżących potrzeb.

2.      Spotkania organizuje się w celu przepływu informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach lub w przypadku sytuacji spornych.

 

§ 12

1.        Spory między organami szkoły rozpatrywane są na terenie szkoły z zachowaniem zasady obiektywizmu.

2.        Spory między organami szkoły (z wyjątkiem, gdy strona sporu jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor szkoły.

3.        Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ustępie 1 odbywa się na wniosek zainteresowanych organów.

4.        O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3.

5.        Spory między Dyrektorem a radą rodziców oraz między Dyrektorem a samorządem rozstrzyga rada pedagogiczna.

6.        Spory między Dyrektorem, a rada pedagogiczną rozpatruje – w zależności od zakresu kompetencji organ prowadzący szkołę lub kurator oświaty.

7.        Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji szkoły.

 

 

Rozdział 4

Organizacja szkoły

§ 13

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 14

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

2.      Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym stosowanie do przepisów, o których mowa w ust. 1.

3.      Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 15

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku w szkole.

2.      Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25

3.      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w § 9 ust. 2, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

4.      Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

5.      Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w ustawie Prawo Oświatowe po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6.      Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

7.      Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.

8.      Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

9.      Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

10.  Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 

§ 16

1.      Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerw na spożycie obiadu, które trwają 15 minut.

 

§ 17

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.      W klasach I-III, podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa – język obcy nowożytny) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej – języka obcego nowożytnego innym  nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

 

§ 18

1.    Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5. uczniów niepełnosprawnych.

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być wyższa niż określona w ust. 1, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.

3.  Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 19

1.      W szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.

2.      Stanowisko Wicedyrektora powierzane jest nas okres pełnienia stanowiska przez Dyrektora.

3.      Zakres zadań i odpowiedzialności Wicedyrektora określa § 29.

 

§ 20

1.      Działania z zakresu wolontariatu podejmuje Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem.

2.      Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

3.      Uczniowie mogą na terenie szkoły tworzyć szkolne kluby wolontariatu.

4.      Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

5.      Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.

6.      Uczniowie w ramach szkolnych klubów wolontariatu mogą:

1)     świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu spotkań i występów;

2)     udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;

3)     samodzielnie lub we współpracy z instytucjami charytatywnymi uczestniczyć w zorganizowanych zbiórkach darów, kwestach, na rzecz osób potrzebujących w kraju i za granicą;

4)     uczestniczyć z przekazaniu pomocy materialnej na terenie kraju i za granicą

7.      Do zadań Rady Wolontariatu należy:

1)      rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;

2)      analizowanie ofert składanych do szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;

3)      opiniowanie i wybór ofert złożonych w szkole.

4)      współpraca z klubami wolontariatu

 

§ 21

1.      Uczniowie mogą korzystać z programów rządowych albo innych lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, o których mowa w ustawy O systemie oświaty.

2.      Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydaje się obiady, których koszt jest refundowany ze środków Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej.

3.      Organ prowadzący szkołę może zwolnić ucznia z całości lub części opłat za posiłki.

4.      Organ prowadzący szkołę może upoważnić Dyrektora szkoły do udzielenia zwolnień z opłat za posiłki.

 

§ 22

1.      Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, potrzeb i zainteresowań  uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.      Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki oraz czytelnię.

3.      Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne i multimedialne.

4.      Biblioteka czynna jest w godzinach pracy szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie z zasobów biblioteki przed, jak i po lekcjach.

5.      W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:

1)     włącza uczniów do pomocy przy oprawie książek;

2)     doradza w wyborach czytelniczych, pomaga uczniom w przygotowaniu do konkursów, egzaminów i uroczystości szkolnych;

3)     pracuje z łącznikami klasowymi, informuje o aktywności czytelniczej poszczególnych klas;

4)     kieruje uczniów do bibliotek publicznych i ośrodków informacji.

6.      W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami:

1)     biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;

2)     nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów o roli czytelnictwa w edukacji;

3)     biblioteka współdziała w organizowaniu uroczystości, imprez i konkursów szkolnych;

4)     biblioteka uczestniczy w spotkaniach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych;

5)     przyjmuje zgłaszane przez nauczycieli propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, zakupu lektur i nowości;

7.      W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami:

1)     rozmawia indywidualnie z rodzicami na temat wyborów czytelniczych dzieci;

2)     współpracuje z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki;

3)     wspólnie z Biblioteką Kraków filia 52 planuje zakupy książek;

4)     uczestniczy w spotkaniach z bibliotekarzami w celu wymiany doświadczeń i materiałów o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

5)     bierze udział w spotkaniach, konferencjach metodycznych, szkoleniach i konkursach czytelniczych organizowanych przez TNBS i PBW w Krakowie, oraz przez domy kultury.

8.      Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:

1)     opracowanie katalogu elektronicznego, komputeryzacja zbiorów;

2)     korzystanie ze stron internetowych;

3)     udostępnianie Internetowego Centrum Multimedialnego, nauka mądrego korzystania z zasobów Internetu.

9.      Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:

1)     organizowanie wystaw książek;

2)     informowanie o nowych książkach w bibliotece;

3)     prowadzenie konkursów czytelniczych;

4)     udzielanie porad w doborze literatury zależnie od potrzeb oraz zainteresowań;

5)     prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek;

6)     organizowanie na terenie szkoły imprez promujących czytelnictwo;

10.  Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy:

1)     udział uczniów w zajęciach i warsztatach bibliotecznych, w spotkaniach z autorami książek, organizowanych przez biblioteki w środowisku lokalnym

2)     kształtowanie postawy miłośnika książki oraz szacunku do książki i czasopisma, jako dobra kulturowego;

3)     informowanie uczniów o wydarzeniach kulturalnych dzielnicy i regionu, organizowanie wyjść i wycieczek.

11.  W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

12.  Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)     udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3)     przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w szkole;

4)     poznanie uczniów i ich potrzeb czytelniczych;

5)     prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego;

6)     rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

7)     prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8)     prowadzenie dziennika pracy biblioteki, statystyki: dziennej, miesięcznej, półrocznej i rocznej oraz prenumeraty czasopism;

9)     opracowanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie formalne i rzeczowe, konserwacja);

10) planowanie pracy i składanie sprawozdań;

11) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu;

12) selekcja zbiorów;

13) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów;

14) gromadzenie i wypożyczanie uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;

15) doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

 

§ 23

1.      W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.

2.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w szkole.

3.      Świetlica jest czynna od godziny 6:30 do godziny 17:00.

4.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

5.      Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5

6.      Praca świetlicy ma na celu:

1)     zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;

2)     właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;

3)     kształtowanie u dzieci podstawowych nawyków poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości;

4)     rozwijanie samodzielności i samorządności;

5)     wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych;

7.      Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające:

1)     rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań;

2)     rozwijanie prawidłowego rozwoju fizycznego;

3)     odrabianie zadań domowych.

8.      Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy:

1)      opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;

2)      zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;

3)      pomoc w odrabianiu zadań domowych;

4)      prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania;

5)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami;

6)      prowadzenie dokumentacji;

9.      Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy:

1)     kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych;

2)     stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy;

3)     dbanie o wyposażenie i porządek w świetlicy;

4)     zgłoszenie do wychowawcy każdorazowego opuszczenia świetlicy

10.  Każdy rodzic (opiekun prawny) zapisując dziecko do świetlicy uzupełnia „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

11.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci na świetlicę zawarte są w „Karcie zgłoszenia”.

 

§ 24

Szkoła współpracuje ściśle z instytucjami wspomagającymi jej działalność wychowawczo – opiekuńczą:

1)   poradnią psychologiczno – pedagogiczną poprzez

a)    regularne wizyty psychologa w szkole;

b)   konsultacje nauczycieli, wychowawców i rodziców z psychologiem w poradni;

c)    kierowanie uczniów na badania psychologiczne;

d)   wspólną analizę wyników badań;

e)    kierowanie uczniów i rodziców do poradni w celu uzyskania specjalistycznej pomocy (np. zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, szkoła dla rodziców);

2)   Sądem Rejonowym – Wydziałem Rodziny i Nieletnich poprzez:

a)    stały kontakt z kuratorami zawodowymi i społecznymi;

b)   przekazywanie informacji o uczniach na prośbę sądu;

3)   Komisariatem Policji poprzez:

a)    kontakt z inspektorem do praw nieletnich;

b)   kontakt z dzielnicowymi w razie konieczności;

c)    realizowanie wspólnych programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów;

4)   Strażą Miejską poprzez cykliczne warsztaty i prelekcje dla uczniów;

5)   Miejskim |Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez:

a)    wspólne ustalanie listy uczniów korzystających z pomocy materialnej lub obiadów;

b)   uczestnictwo w zespołach grupy roboczej ds. Niebieskiej Karty”

c)    stały kontakt z asystentami rodzin;

6)   Stowarzyszeniem Siemacha i innymi świetlicami o charakterze opiekuńczo – wychowawczym poprzez:

a)    proponowanie zajęć prowadzonych przez świetlice;

b)   wspólne ustalanie listy dzieci uczęszczających na zajęcia;

c)    bieżącą kontrolę zachowań dzieci i postępów w nauce.

 

§ 25

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci zgodnie z następującymi formami:

2)        na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole;

3)        nauczyciel wychowawca zapoznaje rodziców z wewnątrzszkolnymi warunkami i sposobami oceniania;

4)        rodzice uzyskują wszystkie informacje i porady na temat swego dziecka (zachowania, postępów w nauce , przyczyn trudności w nauce, dalszego kształcenia) w czasie zgodnym z harmonogramem przyjęć rodziców;

5)        rodzice mają prawo do uczestnictwa w tak zwanych lekcjach otwartych oraz do przekazywania Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii na temat pracy szkoły tak w formie ustnej jak i pisemnej;

6)        w szkole odbywają się stałe spotkania z rodzicami organizowane w formie zebrań oraz dni otwartych;

7)        wychowawca klasy zobowiązany jest do powiadamiania rodziców ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej na koniec okresu (roku) osobiście podczas zebrania, egzekwując podpis w dzienniku lub poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2.      Wspierając obowiązki rodziców nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1)        znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2)        rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwane prawdy, dobra i piękna w świecie;

3)        mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;

4)        stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną i wolność innych;

5)        poszukiwali, odkrywali, dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6)        uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7)        przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów hierarchizacji wartości oraz misji możliwość doskonalenia się.

2.    Rodzice dziecka obowiązani są do:

1)      zgłoszenia dziecka do szkoły;

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia ;

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4)      wspierania nauczycieli w ich pracy wychowawczej;

5)      informowania Dyrektora szkoły (w obwodzie, w którym dziecko mieszka), w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.

 

§ 26

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

1.        Działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły prowadzącym do kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

2.        W działaniach innowacyjnych szkoła może współpracować ze szkołami ponadpodstawowymi, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami. Warunki współpracy są każdorazowo określane w odrębnym porozumieniu.

3.        W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

4.        Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały informacyjne związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy.

5.        Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.

6.        Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści i metod z przyjętymi ustaleniami.

 

§ 27

1.          Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom możliwość spożycia obiadów w stołówce szkolnej.

2.          Stołówka może być prowadzona przez organ prowadzący szkołę lub inne podmioty.

3.          W przypadku gdy stołówka jest prowadzona przez organ prowadzący szkołę, Dyrektor szkoły ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 28

1.      W szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.      Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 29

Do obowiązków Wicedyrektora należy:

1.    Uczestniczenie w planowaniu pracy szkoły.

2.    Współpraca z Dyrektorem w ramach organizacji pracy dydaktycznej i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3.    Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

4.    Kontrola dokumentacji w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora.

5.    Sporządzanie propozycji oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli zgodnie z rodzajem bezpośredniego nadzoru pedagogicznego.

6.    Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności szkoły w zakresie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego.

7.    Rozpisywanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prawidłową realizację tygodniowego wymiaru godzin.

8.    W razie nieobecności Dyrektora szkoły pełnienie funkcji Dyrektora szkoły w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje i właściwą organizację pracy i nauki.

9.    Szczegółowy zakres obowiązków Wicedyrektora określa Dyrektor szkoły.

 

§ 30

1.        Nauczyciel obowiązany jest:

1)     rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)     wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)     dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)     kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)     dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6)     podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;

7)     w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

2.      Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1)        rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;

2)        wybranie podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;

3)        sporządzanie rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania;

4)        dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

5)        przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;

6)        dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;

7)        dbanie o poprawność językową uczniów;

8)        zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

9)        egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;

10)    kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;

11)    pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

12)    aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;

13)    udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;

14)    dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego, doskonalenie umiejętności dydaktyczne i podnoszenie poziomu wiedzy metodycznej.

3.      Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 5 ust. 11.

4.      Nauczyciel odpowiada za:

1)     poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;

2)     jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych;

3)     bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

4)     realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

5)     za powierzone opiece sale lekcyjne i pomoce dydaktyczne.

5.      Nauczyciel ma prawo do:

1)     swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych;

2)     pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie;

3)     prowadzenia eksperymentów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)     ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

5)     oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem;

 

§ 31

1.      W szkole zatrudnia się pedagoga, psychologa i logopedę.

2.      Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1)     prowadzenie badań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3)     udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)     inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Do zadań logopedy szkolnego należy:

1)     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)     prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

§ 32

1.      Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale:

1)   z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub

2)   w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub

3)   na wniosek rodziców danego oddziału lub

4)   w szczególnych sytuacjach związanych z organizacją pracy szkoły.

4.      Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

5.      Do zakresu zadań wychowawcy należy:

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)  realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;

4)  właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego

5)  rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

6)  organizowanie wycieczek i wyjść w ramach edukacji kulturalnej wychowanków;

7)  troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i jak najlepsze wyniki nauczania;

8)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy; prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej powierzonego oddziału

9)  planowanie i organizacja wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, ustalanie treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

10) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, w zakresie uzgadniania działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce i napotykających na niepowodzenia szkolne,

11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz włączenia ich w życie szkoły,

12) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień;

6.      Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 5 ust. 12.

 

§ 33

1.      W szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.      Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu pracy.

3.      Zadania pracowników administracyjnych i obsługi określają ustalone przez Dyrektora szkoły przydziały czynności dołączone do akt osobowych pracownika

4.      Do zakresu zadań pracowników w zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:

    1)        przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;

    2)        rzetelne wykonywania zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów;

 

§ 34

1.      Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

1)     wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu uczniów;

2)     używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;

3)     zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;

4)     opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bezpieczeństwa;

5)     opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek”;

6)     organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

2.      Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizują w niżej określonych sposobach i formach:

1)      punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych;

2)      rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

3)      nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć;

4)      kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach;

5)      w razie zaistnienia wypadku podczas zajęć, zawiadomienie o nim odpowiednich osób, uczestniczenie w sporządzeniu protokołu powypadkowego;

6)      zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach;

3.      W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę inni pracownicy są obowiązani do:

1)     zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie;

2)     nie wpuszczanie do pomieszczeń w których uczeń może być narażony na niebezpieczeństwo.

4.      O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy szkoły zawiadamiają Dyrektora.

 

§ 35

1.    Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami.

2.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.    Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:

1)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

2)     poradniami specjalistycznymi;

3)     pracodawcami;

4)     szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

4.    Organizacja zadań szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów.

5.    Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział  przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze szkołą.

6.    Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje doradca zawodowy.

7.    Do zadań doradcy zawodowego należy:

1)     systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)     gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla uczniów klas VII i VIII;

3)     prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)     koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)     współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)     wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7)     współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

8.    Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:

1)     na godzinach z wychowawcą;

2)     w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;

3)     podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;

4)     podczas spotkań z przedstawicielami szkół średnich.

9.    Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:

1)     w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych;

2)     w  targach edukacyjnych;

3)     w innych formach promujących kształcenie zawodowe i naukę zawodu.

10.  Ponadto szkoła:

1)     upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych;

2)     gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;

3)     tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.

 

§ 36

1.      W szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie. W szkole funkcjonują:

1)      zespoły nauczycieli uczących w danej klasie;

2)      zespoły nauczycieli danego przedmiotu lub grup pokrewnych;

3)      zespoły nauczycieli powoływane doraźnie do wykonywania poleconych zadań

2.      Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły.

4.      Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział 6

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 37

1.      Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)     zachowanie ucznia.

3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)     wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 55.

5.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)     dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ustawie O systemie oświaty, a także w ustawie Prawo oświatowe;

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

7.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 9;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

8.      Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

9.      Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, nauczyciel jest obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego;

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

§38

1.      Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.      Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, z zastrzeżeniem ust. 7.

3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.      Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia  tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5.      W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z której wynika potrzeba zwolnienia  tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.      Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zajęć komputerowych prowadzonych w szkole w roku szkolnym:

1)   2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;

2)   2018/2019 – w klasie III i VI.

8.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego -także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.      Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do zajęć technicznych w szkole w roku szkolnym:

1)   2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;

2)   2018/2019 – w klasie III i VI.

 

§ 39

1.      Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)     bieżące;

2)     klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3.      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji.

4.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt. 3 – 5 są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

5.      Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.

6.      Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 3 w szkole podczas zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą.

7.      W szczególnych przypadkach, na prośbę rodziców pracę można udostępnić do domu, pod warunkiem zapewnienia zwrotu pracy w ciągu trzech dni.

8.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie szkoły w obecności przewodniczącego komisji. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.

 

§40

1.      Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

2.      I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostatniego dnia przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do 31 stycznia.

3.      II okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia lutego, a jeżeli dzień ten wypada w ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu.

5.      Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

 

§ 41

1.      Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych co najmniej na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej ustalają przewidywane okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wpisując je w odpowiednie miejsce w dzienniku lekcyjnym.

2.      Wychowawca co najmniej na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej ustala przewidywaną okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wpisując ją w odpowiednie miejsce w dzienniku lekcyjnym.

3.      O przewidywanej okresowej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz okresowej i rocznej nieodpowiedniej i nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania rodzice ucznia są informowani pisemnie, na miesiąc przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

4.      Informacje o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz okresowej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania są przekazywane przez wychowawcę w trakcie zebrania rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą.

5.      W przypadku nieobecności rodziców wychowawca sporządza wykaz przewidywanych ocen i przekazuje je za pośrednictwem ucznia. Rodzice są zobowiązani podpisać i zwrócić wykaz wychowawcy.

6.      O ocenach zajęć edukacyjnych i zachowania, ustalonych w wyniku klasyfikacji, wychowawca informuje rodziców, przekazując wykaz tych ocen za pośrednictwem ucznia. Rodzice są zobowiązani podpisać i zwrócić wykaz wychowawcy.

 

§ 42

1.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

3.      Co najmniej na tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji:

1)     nauczyciele ustalają uczniom  przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych.

2)     Wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

4.      Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w §43 ust. 1.

5.      Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem §51 i §52.

 

§ 43

1.       Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:

1)       stopień celujący – 6 (cel);

2)       stopień bardzo dobry – 5 (bdb);

3)       stopień dobry – 4 (db);

4)       stopień dostateczny – 3 (dst);

5)       stopień dopuszczający – 2 (dop);

6)       stopień niedostateczny – 1 (nd).

2.       Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” łącznie ze stopniem.

3.       Nie ustala się ocen ze znakiem „‒”,

4.       Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 5.

5.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku elektronicznym, a roczne - dodatkowo w arkuszach ocen,  wpisuje się w pełnym brzmieniu.

6.       Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.

7.       Śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  ustala się w oparciu o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności.

8.       Ustala się ogólne kryteria ocen w klasach IV – VI:

1)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)    posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

b)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w tej klasie;

c)    osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

b)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3)   stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;

b)   poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych;

b)   rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)    ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

b)   rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

6)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b)   nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

8.    Ocena ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej ustalana jest w zależności od tego jaki program uczeń realizuje.

9.    W przypadku, gdy uczeń realizuje program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej:

1) kryteria oceny opracowane są indywidualnie dla każdego ucznia przez nauczyciela  prowadzącego zajęcia edukacyjne oraz pedagoga specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    rodzaju niepełnosprawności;

b)   indywidualnych możliwości i właściwości psychofizycznych;

c)    zaangażowania własnego ucznia;

2)    materiały służące do sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości przygotowane są:

a)    indywidualnie dla każdego ucznia z uwzględnieniem stopnia trudności;

b)   dla grupy uczniów funkcjonujących na podobnym poziomie;

c)    z materiałów sprawdzających sporządzanych dla całej klasy wybrane zostają niektóre treści;

d)   uwzględniając stopień trudności dokonuje się odpowiedniej zmiany punktacji;

e)    zdecydowanie premiuje się chęć ucznia do nauki oraz wkład włożonej przez niego pracy;

3)   ponadto stosowane są przez nauczycieli następujące rozwiązania, dotyczące oceniania:

a)    za systematyczny i aktywny udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych uczeń otrzymuje pochwałę wpisaną do „zeszytu uwag” co wpływa na ocenę z zachowania

b)   nawet niewielką aktywność ucznia na lekcji nagradza się pochwałą

c)    ocena powinna stanowić element wzmacniający pozytywnie

4)   do arkusza ocen oraz na świadectwie, dokonuje się wpisu: „Uczeń realizował program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej” w przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie ze względu na upośledzenie umysłowe.

10.    W przypadku, gdy rodzice ucznia nie wyrażą zgody aby uczeń realizował program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej” - uczeń oceniany jest tak samo jak uczniowie spoza grupy integracyjnej.

11.    Szczegółowe kryteria ocen, w tym kryteria oceny pracy domowej zamieszczone są w wewnątrzszkolnych przedmiotowych systemach oceniania.

12.    Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję. Udział ucznia w tych zajęciach nie jest obowiązkowy. Na udział ucznia w zajęciach wyrażają zgodę rodzice (prawni opiekunowie) na piśmie przypadku udziału ucznia w zajęciach.

13.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

14.    Uczestnictwo ucznia w procesie oceniania zapewniają przedmiotowe wymagania edukacyjne z uwzględnieniem zasad określonych corocznie w zarządzeniu dyrektora szkoły.

 

§ 44

1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

2.      W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)     wzorowe – wz;

2)     bardzo dobre – bdb;

3)     dobre – db;

4)     poprawne – pop;

5)     nieodpowiednie – ndp;

6)     naganne – nag.

4.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

5.      Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują w dzienniku lekcyjnym.

6.      Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 52.

7.      Ustala się następujące kryteria oceny zachowania a klasach IV – VIII:

1)   Stosunek do obowiązków szkolnych. Ocena ucznia w tym zakresie jest informacją o staraniach i wysiłkach czynionych w przyswajaniu wiedzy, w szczególności uwzględnia:

a)    stałe przygotowanie się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

b)   czynny udział w lekcjach i zajęciach ;

c)    rozwijanie własnych zainteresowań;

d)   systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i zajęcia.

2)   Aktywność społeczna. Ocena ucznia w tym zakresie uwzględnia:

a)    wypełnianie obowiązków wynikających z organizacji życia szkoły;

b)   czynny udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, rodziny, środowiska, w tym działalności samorządu szkolnego lub klasowego; udział w kołach zainteresowań oraz działalność w organizacjach np. ZHP, LOP, PCK

c)    wywiązywanie się z podjętych zadań;

d)   umiejętność  współdziałania w pracach zespołowych;

e)    szacunek dla pracy ludzkiej;

f)    poszanowanie mienia społecznego;

g)   dbałość o estetykę otoczenia.

3)   Kultura osobista . W tym zakresie ocena uwzględnia:

a)    kulturę słowa;

b)    kulturalny sposób bycia;

c)    uczciwość w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;

8.      Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który bez zarzutu spełnia wymagania zwarte w treści oceny, a jego aktywność społeczna, kultura osobista i zachowanie może służyć innym uczniom za wzór. W szczególności:

1)      wzorowo wypełnia obowiązki ucznia wynikające z regulaminu szkolnego, dokłada starań w celu uzyskania najwyższych efektów pracy;

2)      postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły;

3)      czynnie włącza się w pracę organizacji działających na terenie szkoły;

4)      godnie i kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią;

5)      dba o piękno mowy ojczystej;

6)      dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, nie ulega żadnym nałogom;

7)      podejmuje pożyteczne inicjatywy;

8)      rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;

9)      bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim;

10)  pełni funkcje w szkole, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków;

11)  systematycznie przestrzega zasad dotyczących ubioru szkolnego;

12)  ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach.

8.      Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)    jest pilny, sumienny, wytrwały w pełnieniu obowiązków;

2)    jest systematyczny w nauce;

3)    jest prawdomówny i uczciwy w postępowaniu;

4)    reaguje na przejawy zła;

5)    dba o poszanowanie godności własnej i innych;

6)    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, nie ulega żadnym nałogom;

7)    bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych solidnie się do nich przygotowując;

8)    pełni funkcje w klasie wywiązując się z podjętych zobowiązań;

9)    ma pozytywny wpływ na rówieśników ( w niektórych działaniach może być dla nich wzorem)

10) systematycznie przestrzega zasad dotyczących ubioru szkolnego;

11) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach.

9.      Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)   przestrzega zasad regulaminu szkolnego, cechuje go kultura osobista i takt w postępowaniu, dba o estetykę wyglądu, unika nałogów, jest uczynny, koleżeński, włącza się w realizację zadań podjętych przez klasę;

2)   pracuje na miarę swoich możliwości;

3)   wykazuje inicjatywę i pomysłowość we wzbogacaniu życia klasy;

4)   systematycznie przestrzega zasad dotyczących ubioru szkolnego;

5)   ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach.

10.  Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który respektuje ustalenia regulaminu szkolnego, na ogół spełnia wymagania zawarte w ogólnych treściach oceny, lecz w jego zachowaniu zdarzają się drobne uchybienia, między innymi:

1)    niewywiązywanie się ze zobowiązań np. lekceważenie obowiązków dyżurnego, częste braki obuwia zamiennego, częste braki pracy domowej, brak niezbędnych przyborów szkolnych, brak dzienniczka, samowolne opuszczanie terenu szkoły, nieobecności na imprezach uroczystościach i akcjach organizowanych przez szkołę; nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia;

2)    praca poniżej swoich możliwości;

3)    brak aktywnego udziału w życiu szkoły.

11.  Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie zawsze spełnia wymagania zawarte w treści oceny, w istotny sposób narusza obowiązujące normy zachowania w szkole np.:

1)    Lekceważy obowiązki szkolne

2)    Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;

3)    Zachowuje się arogancko, agresywnie i lekceważąco wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów;

4)    Ulega złym wpływom, np. uczestniczy w bójkach, zaśmieca otoczenie, niszczy sprzęt szkolny;

12.  Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który bardzo rzadko spełnia wymagania zawarte w regulaminie, popełnia rażące uchybienia w wypełnianiu obowiązków szkolnych, a środki wychowawcze ustalane i stosowane wspólnie przez nauczycieli, rodziców i kolegów nie odnoszą skutku. Za naganne uznaje się:

1)    nagminne łamanie postanowień regulaminu szkoły;

2)    popełnianie wykroczeń przeciwko obowiązującemu prawu (kradzieże, wyłudzanie pieniędzy, wagary);

3)    fizyczne i psychiczne znęcanie się;

4)    agresywne i brutalne zachowanie;

5)    wulgarne słownictwo.

6)    uleganie nałogom (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, stosowanie środków odurzających, lub ich rozprowadzanie);

7)    brak poszanowania mienia szkoły;

8)    demoralizujący wpływ na innych.

13.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

14.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

15.  Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

16.    Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 52.  

 

§ 45

1.      W klasach I-III bieżące przejawy umiejętności uczniów nauczyciele dokumentują w dzienniku według dziedzin edukacji: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczno-przyrodnicza, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne, język angielski.

2.      Każdej dziedzinie edukacji przyporządkowano elementy obserwacji pedagogicznej właściwe dla programu nauczania klas I, II, III.

3.      Na podstawie obserwacji rozpatrywanej umiejętności nauczyciel dokumentuje jej przejawy w dzienniku z różną częstotliwością wg następującej skali:

6 – ocena celująca

5 – bardzo dobra

4 – ocena dobra

3 – ocena dostateczna

2 – ocena dopuszczająca

1 – ocena niedostateczna

4.      Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+ i - ”  łącznie ze stopniem.

5.      Ustala się ogólne kryteria ocen w klasach I-III:

1) stopień cedujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie;

b) biegle i samodzielnie posługuje się zdobytą wiedzą.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem danej klasy;

b) sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe;

c) osiąga sukcesy w konkursach tematycznych i zawodach sportowych;

d) twórczo rozwija własne zainteresowania.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowy zakres materiału obowiązujący w danej klasie;

b) potrafi samodzielnie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych lub praktycznych, a wskazane błędy potrafi poprawić;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczających wymagań podstawowych;

b) stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, ale popełnia przy tym błędy;

c) przy trudniejszych zadaniach wymaga pomocy nauczyciela.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych;

b) braki w wiadomościach nie uniemożliwiają kontynuacji nauki;

c) samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności, wymaga częstej pomocy i wskazówek nauczyciela

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności w danej klasie;

b) mimo wsparcia nauczyciela nie potrafi wykonać zadania;

c) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy.

2.      Cząstkowe ocenianie zachowania uczniów dokumentowane jest w dzienniku co najmniej raz na dwa miesiące za pomocą symboli „+” i „-” według ustalonych kryteriów, określonych zarządzeniem dyrektora szkoły.

3.      Kryteria zawierają wskaźniki ustalania oceny opisowej w następujących kategoriach:

1)     Kultura osobista, w tym godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy ojczystej i okazywanie szacunku innym osobom.

2)     Obowiązki szkolne, w tym wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbałość o honor i tradycje szkoły.

3)     Kompetencje społeczne, w tym dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.  

4.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

5.      Oceny, o których mowa w ust. 4 sporządza wychowawca.

 

§ 46

1.      Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali określonej w § 43 ust. 1.

 

§ 47

1.      Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac pisemnych oraz zadań praktycznych

2.      Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:

1)      odpowiedź ustna;

2)      recytacja;

3)      pisemna praca klasowa;

4)      praca domowa;

5)      kartkówka;

6)      ćwiczenia i doświadczenia;

7)      prace długoterminowe, projekty, rozprawki, referaty;

8)      obserwacje ucznia w zakresie przygotowania do lekcji, aktywność na zajęciach, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne;

9)      inne formy aktywności zawarte w przedmiotowych systemach oceniania.

3.      Termin pisemnej pracy klasowej podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

4.      Prac klasowych w tygodniu nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu.

 

§ 48

1.      Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2.    Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1)   Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli:

a)    Jego frekwencja na zajęciach wynosiła co najmniej 90%;

b)   W wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z tych zajęć stopień co najwyżej o jeden niższy niż ocena, o którą się ubiega;

c)    Uzyskał pozytywną opinię nauczyciela o stosunku do obowiązków szkolnych;

2) Uczeń spełniający warunki wymienione w pkt.1 może złożyć podanie do rady pedagogicznej o egzamin sprawdzający najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady;

3) Egzamin sprawdzający przeprowadza się w terminie 3 dni od złożenia podania;

4) Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły złożona z nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący) oraz nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia;

5) Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu sprawdzającego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

6) Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół;

7) Ocena uzyskana w wyniku egzaminu sprawdzającego może być o jeden stopień wyższa niż przewidywana i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 49

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania:

1)   uczeń i jego rodzice otrzymują od wychowawcy klasy propozycję rocznej oceny zachowania w ostatnim tygodniu kwietnia;

2)   w przypadku wyrażenia chęci poprawy oceny rodzice zgłaszają prośbę do wychowawcy klasy w ciągu tygodnia od podania informacji o proponowanej ocenie;

3)    uczeń może poprawić ocenę o jeden stopień;

4)   wychowawca wraz z rodzicami w obecności ucznia ustala warunki, które uczeń powinien spełniać od tego momentu do dnia wystawienia oceny rocznej. Warunki te zostają spisane w formie kontraktu;

5)   kontrakt powinien obejmować:

a)    propozycję oceny zachowania ustaloną przez wychowawcę w dniu sporządzenia kontraktu;

b)    listę warunków koniecznych do podwyższenia oceny;

c)    termin weryfikacji oceny;

6.    Wychowawca może podnieść ocenię końcową uczniowi, który nie zgłaszał chęci poprawy oceny, ale swoją pracą i postawą zasłużył na ocenę wyższą niż proponowana w kwietniu.

 

§ 50

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku gdy nieobecność w szkole spowodowana była zaniedbaniem ze strony rodziców ( prawnych opiekunów). Decyzję rady pedagogicznej poprzedza zebranie komisji,  które ma na celu ustalenie przyczyn nieobecności ucznia w szkole. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawca klasy, jedno z rodziców ucznia.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)     spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

3)     przechodzący ze szkoły innego typu;

4)     przechodzący ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt. 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i zajęcia artystyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 i 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;

15.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§ 50

1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor szkoły albo Wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

3.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

4.      Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.

5.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę praktyczną.

6.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji;

2)   termin egzaminu poprawkowego;

3)   pytania egzaminacyjne;

4)   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;

5)   do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

7.      Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 52.

8.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9.      Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej w przypadku gdy:

1)   uczeń uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę co najmniej dopuszczającą z tego przedmiotu;

2)   choroba lub przypadek losowy w czasie wakacji uniemożliwiły uczniowi przygotowanie się do egzaminu.

 

§ 52

1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.    Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt. 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1.Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.    W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

b)   wychowawca klasy;

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)     pedagog;

e)    psycholog;

f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

g)   przedstawiciel rady rodziców.

5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §39.

7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    skład komisji;

b)   termin sprawdzianu;

c)    zadania (pytania) sprawdzające;

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

3)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 53

1.    Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.    Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4.    Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §51.9.

5.    Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §51.9.

8.    Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §32.8

2)   jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty .

5.        Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

Rozdział 7

Uczniowie szkoły

§ 54

1.      Uczeń ma prawo do:

1)   właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;

3)   poszanowania godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów;

4)   dyskrecji w sprawach osobistych;

5)   korzystania, zgodnie z przyjętymi kryteriami, z wszystkich form pomocy materialnej, jakimi dysponuje szkoła;

6)   zgłaszania się do wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora szkoły we wszystkich istotnych sprawach i uzyskania od nich pomocy w różnych trudnych sytuacjach życiowych;

7)   korzystania z pomocy dydaktycznej organizowanej między innymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

8)   zgłaszania władzom szkolnym, nauczycielom wniosków i postulatów dotyczących problemów szkoły;

9)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

10)    zapoznania się z wewnątrzszkolnymi warunkami i sposobami oceniania;

11)    indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych i przy sprawdzaniu wiadomości;

12)    ograniczania i indywidualizacji zadań domowych na okres ferii świątecznych i zimowych;

13)    swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych nie naruszających dobra innych osób;

14)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, udziału w konkursach przedmiotowych;

15)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

16)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej;

17)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu szkolnego oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, wykonywania powierzonych przez nie funkcji;

18)    w ważnych sytuacjach wychowawczych uczeń ma prawo wystąpienia do wychowawcy klasy z prośbą o poręczenie celem wstrzymania lub odwołania kary. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni powinien rozpatrzyć odwołanie.

 

§ 55

1.      Do obowiązków ucznia należy:

1)   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, terminowo wykonywać zadania domowe;

2)   systematycznie przyswajać wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania zgodnie ze swoimi możliwościami;

3)   systematycznie uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach,

4)   rozwijać uzdolnienia i zainteresowania, sprzyjające ogólnemu rozwojowi intelektualnemu;

5)   posiadać zeszyt do korespondencji, w którym na bieżąco będą wpisywane informacje dla rodziców, uwagi dotyczące zachowania i postępów w nauce, usprawiedliwienia nieobecności;

6)        przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i niszczenia majątku publicznego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu;

7)        dokonane szkody i zniszczenia, za które uczeń jest materialnie odpowiedzialny, usuwać w ciągu tygodnia;

8)        nie przynosić do szkoły przedmiotów drogich i wartościowych;

2.      Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych należy:

1)     zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach;

2)     zachowanie pełnej kultury wypowiedzi;

3)     nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach;

4)     stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;

3.      Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności  na zajęciach edukacyjnych należy każdą nieobecność usprawiedliwiać zwolnieniem każdą nieobecność usprawiedliwiać zwolnieniem napisanym przez rodziców w zeszycie do korespondencji, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

4.      Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły należy przestrzeganie ustaleń określonych w § 59.

5.      Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły należy:

1)     całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń na terenie szkoły;

2)     całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyjnych i innych związanych z organizacją zajęć, z zastrzeżeniem ust. 7;

3)     szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne przynoszone przez ucznia do szkoły;

4)     w przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do przepisów dotyczących urządzeń elektronicznych nauczyciel może odebrać mu urządzenie i zatrzymać je do końca trwania zajęć w szkole.

6.      Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobistych związanych z koniecznością skontaktowania się z rodzicami, za zgodą nauczyciela lub Dyrektora.

7.      Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy:

1)     okazywanie szacunku wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

2)     przestrzeganie ustaleń władz szkolnych;

3)     przestrzeganie zasad kultury współżycia odnośnie do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów, dbać o kulturę języka, stwarzać atmosferę życzliwości;

4)     przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy i brutalności;

5)     dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, wystrzeganie się wszystkich szkodliwych nałogów;

6)     Taktowne zachowanie wobec rówieśników i poszanowanie ich poglądów.

 

 

§ 56

1.      Uczeń, zespół uczniów lub zespół klasowy może być nagrodzony za:

1)   za rzetelną naukę i wzorowe zachowania;

2)   pracę na rzecz szkoły;

3)   wybitne osiągnięcia;

2.      Nagrodami są w klasach I - III są:

1)   pochwała ustna wychowawcy na forum klasy;

2)   pochwała wychowawcy na forum klasy i wpis do dzienniczka;

3)   pochwała dyrektora szkoły na forum klasy;

4)   wręczenie na apelu nagród książkowych, rzeczowych, dyplomów za aktywny udział w życiu szkolnym, osiągnięcia edukacyjne, sportowe, 100% frekwencji;

5) odznaka Złotego Pióra w klasach 2 i 3;

6) coroczna nagroda dyrektora szkoły dla ucznia klasy III;

7) dyplom laureata malej Złotej Ligi i wpis do księgi pamiątkowej.

3.      Nagrodami są w klasach IV – VIII są:

1)      pochwała wychowawcy dokonana indywidualnie lub na forum klasy;

2)      pochwała Dyrektora szkoły wobec koleżanek i kolegów na apelu;

3)      adnotacja na świadectwie szkolnym o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych, tematycznych,  rozgrywkach sportowych;

4)      nagroda Dyrektora szkoły;

5)      dyplom laureata „Złotej Dziewiątki" i „Srebrnej Ósemki”;

6)      list gratulacyjny;

7)      nagroda rzeczowa;

8)      udział w Ogólnopolskim Zlocie szkół Sienkiewiczowskich;

9)      puchar „Najlepsi w nauce";

10)  puchar dla najlepiej pracującej rady klasowej „Zgrana klasa”;

11)  puchar dla najbardziej usportowionej klasy „Mistrzowie sportu”.

 

§ 57

1.    Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania, naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych może być udzielona kara.

2.    W klasach I – III ustala się następujące rodzaje kar:

1)    upomnienie ustne lub pisemne w dzienniczku wychowawcy klasy;

2)    rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym;

3)    rozmowa wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego w obecności rodziców;

4)    wyłączenie ucznia z imprez szkolnych lub klasowych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi;

5)    rozmowa z rodzicami w obecności dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcy;

6)    upomnienie przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy lub rodziców;

7)    upomnienie lub nagana dyrektora szkoły na forum klasy;

8)    przeniesienie do innej, równorzędnej klasy, jeśli jest taka możliwość i przeniesienie rokuje poprawę zachowania ucznia. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

3.    W klasach IV – VIII  ustala się następujące rodzaje kar:

1)   upomnienie wychowawcy klasy;

2)   zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

3)   pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia;

4) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej klasy a następnie społeczności uczniowskiej całej szkoły;

5) upomnienie Dyrektora w obecności rodziców;

6)   przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole będące następstwem:

a)    agresywnego zachowania wobec kolegów lub pracowników szkoły,

b)   palenia papierosów na terenie szkoły i poza szkołą,

c)    niekulturalnego i zagrażającego bezpieczeństwu zachowania podczas lekcji, uroczystości klasowych, szkolnych, wyjść i wycieczek,

d)   dewastacji i niszczenia sprzętu szkolnego,

e)    wyłudzania pieniędzy i zastraszania,

f)    notorycznego nieprzestrzegania regulaminu i zarządzeń szkolnych;

4.    Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

5.    Uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać od nałożonej kary. Odwołanie powinno mieć formę pisemną.

6.    Odwołanie rozpatruje odpowiednio wychowawca lub dyrektor szkoły.

7.    Osoba, która nałożyła karę może ją utrzymać, obniżyć, zawiesić wykonanie na okres próby lub uchylić.

8.    Utrzymanie nałożonej kary wymaga uzasadnienia na piśmie.

9.    Od decyzji, o których mowa w ustępie 6 nie przysługuje odwołanie.

10.  Uczeń może również wystąpić o poręczenie do Samorządu Uczniowskiego celem wstrzymania nałożonej kary, jeżeli karę tą nałożył wychowawca.

 

§ 58

1.    W przypadkach:

1)      wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia;

2)      pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami;

3)      wulgarnego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów;

4)      spożycia alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły;

5)      dystrybucji narkotyków lub środków odurzających na terenie szkoły;

6)      zgłoszenie przez Policję o wybrykach chuligańskich,

Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

2.    Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.

3.    Przed sporządzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor jest obowiązany przeprowadzić postępowania wyjaśniające, w tym wysłuchać ucznia i jego rodziców.

 

 

§ 59

1.    Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami estetyki i higieny osobistej.

2.    Ubiór powinien być schludny, estetyczny i skromny.

3.    Fryzura powinna być schludna.

4.    Noszona biżuteria powinna być skromna i bezpieczna.

5.    W szkole nie jest dozwolony makijaż, włosy nie mogą być farbowane, a paznokcie pomalowane.

6.    Górna część garderoby powinna zasłaniać biodra, dekolt i ramiona, a dolna część nie powinna być krótsza niż do połowy uda w klasach I – III, a do kolan w klasach starszych.

7.    Uczniowie nie mogą nosić emblematów klubów sportowych (np. szalików), oznak przynależności do subkultur. Nie dopuszcza się akcentów wulgarnych.

8.    Uczniowie powinni chodzić w obuwiu zamiennym na wszystkie zajęcia organizowane w budynku szkolnym.

9.    Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy.

10. Strój galowy dziewcząt składa się z białej bluzki i granatowej lub czarnej spódnicy lub spodni oraz krawatu z logo szkoły.

11. Strój galowy chłopców składa się z białej koszuli i granatowych lub czarnych spodni oraz krawatu z logo szkoły.

12. W klasach I – III strój galowy może być ustalony odrębnie przez wychowawców w porozumieniu z rodzicami.

13. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie wszystkich uroczystości szkolnych.

 

 

Rozdział 8

Przyjmowanie uczniów do szkoły

§ 60

1.      Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.      Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4.      W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły.

5.      Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej i skierowania organu prowadzącego szkołę.

6.      Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnienie przez nie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełnienia obowiązku szkolnego.

7.      Do klasy I szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

8.      W przypadku wolnych miejsc prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające. Kryteria przyjęć do szkoły, rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów spoza obwodu określają przepisy ustawy Prawo oświatowe i |uchwała Rady Miasta Krakowa.

9.      O przyjęciu uczniów do wszystkich klas w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.

 

 

Rozdział 9

Klasy Gimnazjum

§ 61

1.      W szkole funkcjonują:

1)                  w roku szkolnym 2017/2018 klasy II i III;

2)                  w roku szkolnym 2018/2019 klasa III,

włączonego do szkoły Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 w Krakowie.

2.      Z dniem 1 września 2018 r. likwiduje się klasę II, a z dniem 1 września 2019 r. klasę III dotychczasowego Gimnazjum.

3.      W stosunku do uczniów Gimnazjum, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy lub nie ukończyli Gimnazjum mają zastosowanie przepisy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

4.      Nauczyciele Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. stali się  nauczycielami szkoły. Do nauczycieli stosują się przepisy niniejszego statutu.

5.      Do uczniów Gimnazjum stosuje się przepisy niniejszego statutu z zastrzeżeniem:

1)      realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.);

2)      przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1;

3)      przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

4)      uwzględniania przy ustalaniu oceny zachowania udziału ucznia w projekcie edukacyjnym.

7.      Przepisy Rozdziału 9 tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.

8.      W odniesieniu do klas Gimnazjum stosuje się odpowiednio dotychczasowe przepisy wskazane w art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

 

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 62

1.  Szkoła posiada własny sztandar, godło, ceremoniał szkolny.

2.  Tradycje szkoły uwzględniają między innymi:

1)   ślubowanie klas pierwszych;

2)   życzenia świąteczno –noworoczne;

3)   Dzień Patrona;

4)   pożegnanie uczniów kończących szkołę i  przekazanie sztandaru;

5)   powitanie uczniów klas pierwszych;

6)   bieg o puchar Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

 

§ 63

1.      Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4.      Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

5.      Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie internetowej szkoły.

  

 

 

STATUT ZATWIERDZONY DO REALIZACJI OD 1 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ DNIA 15.11.2017 R.

 

 

szkoła podstawowa nr 98 im. henryka sienkiewicza http://innowacyjny-program.pl/  http://www.6latki.men.gov.pl/ gimnazjum nr 74 im. henryka sienkiewicza